Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti

provozující internetový obchod www.prijemnapeceoplet.cz

 

SKIN CARE EUROPE 

Sídlo: Filmarska 1155/23 Praha 15200

Firma SKIN CARE EUROPE 

E-mail: objednavky@prijemnapeceoplet.cz

Provozní doba pro osobní odběr: Jiný čas lze dohodnout předem email.

Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) v aktuálním znění a zákonem o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) v aktuálním znění.

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) v aktuálním znění.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami společnosti SKIN CARE EUROPE a že s nimi souhlasí.

 

 SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

DODAVATEL

Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitelem může být fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

KUPUJÍCÍ

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem v aktuálním znění.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávka kupujícího nebo spotřebitele je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení závazného souhlasu dodavatele spotřebiteli nebo kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzení objednávky dodavatelem). Tímto momentem vznikají mezi dodavatelem a kupujícím nebo spotřebitelem vzájemná práva a povinnosti.  Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Minimální cena objednávky, aby mohla být považována dodavatelem za návrh kupní smlouvy musí činit alespoň Kč 100,00 včetně DPH bez expedičních nákladů (poštovné, dobírka). V případě objednávky nad Kč 1.500,00 včetně DPH obdrží spotřebitel nebo kupující dárek. V případě objednávky nad Kč 3.000,00 včetně DPH nebudou spotřebiteli nebo kupujícímu účtovány expediční náklady. Dodavatel si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího nebo spotřebitele, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

 

 CENY ZBOŽÍ A EXPEDIČNÍ POPLATKY

Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží neovlivňuje změna ceny v internetovém obchodě nijak cenu, která byla uvedena v objednávce. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH. K ceně zboží zasílaného na dobírku dodavatel účtuje expediční poplatek od Kč 105,00>. Při platbě předem na bankovní účet dodavatele činí expediční poplatek od Kč 55,00>. Při osobním odběru se expediční poplatky neúčtují.

 

ZPŮSOB PLATBY

1. Kupující nebo spotřebitel z České republiky může zaplatit těmito způsoby:

  • Při zaslání zboží na dobírku prostřednictvím České pošty při převzetí zboží v hotovosti.
  • Zaplatit předem na bankovní účet dodavatele vedeného u UniCredit Bank číslo 43249009/2700. Variabilní symbol (VS) = číslo objednávky. Objednávka se začne vyřizovat po připsání kupní ceny na bankovní účet.
  • Zaplatit v hotovosti při převzetí zboží na adrese sídla společnosti SKIN CARE EUROPE, Filmarska 1155/23 Praha 152 00 

2. Kupující nebo spotřebitel ze zahraničí

může platit jen předem na bankovní účet dodavatele po zaplacení úplné kupní ceny. Bankovní poplatky spojené s převodem hradí vždy kupující nebo spotřebitel přičemž minimální cena objednávky musí činit alespoň Kč 1500,00 včetně DPH. Zvýšené expediční náklady hradí rovněž kupující nebo spotřebitel.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Dodavatel zboží expeduje poštou do 5 pracovních dnů, pokud je zboží na skladě. V ostatních případech do 20 pracovních dnů. V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme po připsání částky na účet dodavatele. Pokud je velký zájem o zboží, může dojít ke zpoždění dodávky. V takovém případě má kupující nebo spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel může do 14 dnů v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Dodavatel vrátí peníze za vrácené zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží v nepoužitém a nepoškozeném stavu. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet nebo poštovní poukázkou. V případě, že spotřebitel žádá o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašle dodavateli zboží zpět bez známek používání, nepoškozené a nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem. Pokud se jedná o parfémy nebo kosmetiku, je výměna nebo vrácení peněz možná pouze v případě, že zboží nejeví žádné známky užívání. Tím lze rozumět i porušení originálního ochranného obalu, který je zárukou, že zboží nebylo použito. Podle výjimky dle článku 6 odst. 3 evropské směrnice 97/7/ES nelze totiž lhůtu 14 dnů k odstoupení od smlouvy použít pro zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno. Parfémy a kosmetika jsou druhem zboží mající takové charakteristické vlastnosti, které splňují předpoklady k uplatnění uvedené výjimky, pokud dojde k porušení jejich originálního ochranného obalu, případně dojde-li k jejich byť zkušebnímu použití. Kupující tak v těchto případech nemůže uplatnit své právo k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí věci.. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. Spotřebitel odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, dodavatel vrátí v takovém případě spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. U kupujícího se reklamace se postupuje v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku . 513/1991 Sb. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. ZÁRUKA Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.

 

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Dodavatel odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí spotřebitelem nebo kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud jste obdržel(a) od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal(a) (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel(a) výrobek vadný, zašlete nám jej zpět, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií) a uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. bezvadný). Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní riziko na adresu prodejce.

 

KONTROLA ZÁSILKY

Při převzetí zásilky je spotřebiteli nebo kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

V Praze dne 1. září 2010

 

PALMER´S Cocoa butter
 

header background

Nákupní košík 

Položek:
Cena celkem:
0
0,– Kč
Nákupní košík